Corporate Information
Functions
Client's Charter Achievement
Scheme of Service
Status of Service (For Serving Officers)
Email/Telephone
Qualification
Programmes & Activities
Annual Reports
Statistic of Online Services
Download

LinksPrint
Maklumat Skim Perkhidmatan

SKIM PERKHIDMATAN PEGAWAI UNDANG-UNDANG
PERKHIDMATAN KEHAKIMAN DAN PERUNDANGAN
KUMPULAN : PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

KEM/JAB : JABATAN PEGUAM NEGARA DAN PEJABAT KETUA PENDAFTAR MAHKAMAH PERSEKUTUAN

JADUAL GAJI :


Gaji Minimum Gaji Maksimum Kadar Kenaikan
Gaji Tahunan
RM2,418.00 RM9,607.00 RM225.00


1. SYARAT LANTIKAN :


Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:


(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan

(c) (i) Ijazah Sarjana Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi

pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan ialah pada Gred L41: RM2,418.00); atau

(ii) Sijil Amalan Guaman. (Gaji permulaan ialah pada Gred L41: RM2,418.00); atau

(iii) Barrister-at-law-England. (Gaji permulaan ialah pada Gred L41: RM2,418.00); atau

(iv) Solicitor of the Supreme Court of Judicature of England atau Solicitor of the Senior

Courts of England and Wales daripada Solicitor Regulation Authority.

(Gaji permulaan ialah pada Gred L41: RM2,418.00)2. SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU


Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.3. SYARAT PENINGKATAN SECARA LANTIKAN


Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Pegawai Undang-undang atau Jurubahasa Gred LA29/30, LA32,LA38,LA40 adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Pegawai Undang-undang Gred L41, tertakluk kepada kekosongan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:


(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); dan

(b) had umur pelantikan:


  • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
  • berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
  • berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun


4. DESKRIPSI TUGAS :


Bertanggungjawab menjalankan tugas perundangan dalam aspek pendakwaan, perbicaraan dan rayuan, nasihat perundangan, penggubalan undang-undang, penyemakan dan pembaharuan undang-undang, guaman dan hal ehwal antarabangsa.5. PENETAPAN GAJI PERMULAAN


Gaji permulaan yang lebih tinggi atas gaji minimum Gred L41 boleh ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan berasaskan kepada pengalaman kerja berkaitan.6. LATIHAN


Pegawai Undang-undang boleh dikehendaki mengikuti latihan yang ditetapkan oleh ketua perkhidmatan yang berkenaan dari semasa ke semasa.7. PROGRAM TANSFORMASI MINDA


Pegawai Undang-Undang Gred L41 dalam percubaan adalah dikehendaki hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda bagi lantikan selepas 1 Januari 2013 yang ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan yang berkenaan.8. PENGESAHAN DALAM PERKHIDMATAN


Pegawai Undang-Undang Gred L41 yang dilantik adalah layak disahkan dalam perkhidmatan apabila telah:


(a) memenuhi tempoh percubaan 1 - 3 Tahun;

(b) hadir dengan jayanya Program Transformasi Minda yang ditetapkan; dan

(c) diperaku oleh Ketua Perkhidmatan/ Ketua Jabatan.9. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN


Pergerakan gaji tahunan adalah tidak automatik dan akan ditetapkan oleh Ketua Perkhidmatan/Ketua Jabatan berdasarkan prestasi perkhidmatan. 

 
Judicial and Legal Service Commission
Aras 10, Blok F1, Kompleks F, No.2, Lebuh Perdana Timur A, Presint 1 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62000 Putrajaya
Tel: Fax:


You're visitor no : free page hit counter
since 20 April 2010

Last updated:
10 January 2022

Privacy Policy :: Security Policy

DISCLAIMER: The Malaysian Government and The Judicial and Legal Service Commission of Malaysia shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this web site.
All rights reserved 2016 Web Site by the Judicial and Legal Service Commission of Malaysia. Best viewed using IE version 6.0 and above with the resolution of 1024 x 768